+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa oferuje usługi badawcze, które są prowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb certyfikacji, odbiorów i dopuszczeń:

 • czynników materiałowych i technologicznych, wpływających na własności wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych
 • właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych w zakresie umożliwiającym ocenę tych wyrobów
 • urządzeń spawalniczych w celu ich oceny technicznej i przydatności technologicznej w spawalnictwie.
   

Głównymi obiektami badań są:

 • materiały podstawowe do spajania (metale i ich stopy, wyroby hutnicze oraz półfabrykaty wykonane przez przeróbkę plastyczną)
 • połączenia spajane metali, stopów metali oraz tworzyw termoplastycznych (fragmenty, wycinki większych konstrukcji, podzespoły lub elementy wykonane za pomocą spawalniczych technik spajania)
 • urządzenia i sprzęt do elektrycznych procesów spawalniczych (spawalnicze źródła energii, urządzenia do spawania i procesów pokrewnych).

 

Pracownie badawcze:

 • Laboratorium Badań Niszczących
  kierownik badań: mgr inż. Piotr Gotkowski
 • Laboratorium Badań Nieniszczących
  kierownik badań: mgr inż. Łukasz Rawicki
 • Laboratorium Przygotowania Próbek
  kierownik badań: mgr inż. Sławomir Sikora
 • Laboratorium Badań Urządzeń Spawalniczych
  kierownik badań: mgr inż. Halina Pasek-Siurek

 

W Laboratorium wykonywane są badania:

 • nieniszczące (VT, PT, MT, RT i UT)
 • mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, zginanie, udarność, twardość, skłonność do tworzenia pęknięć lamelarnych)
 • metalograficzne (makro- i mikroskopowe)
 • urządzeń spawalniczych (skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym, poprawności pracy w warunkach awaryjnych, poprawności obwodów sterowania, rezystancji izolacji i stopnia ochrony, itp.).
   

Badania prowadzone są według metod znormalizowanych, zawartych w normach krajowych (PN), regionalnych (EN) lub międzynarodowych (ISO, IEC).
 

LBS ma wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium LBS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 042, uznania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nr LBU-062/07-18, Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) nr 042 2015L (Jednostka Notyfikowana, Jednostka Certyfikowana) oraz nr TDT-UL-2/19 (Jednostka Inspekcyjne).

Pełny zakres akredytacji LBS potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji można znaleźć na stronie PCA.

LBS posiada certyfikat uznania Laboratorium nr TDT-UL-2/19 do wykonywania badań laboratoryjnych w obszarze działania jednostki inspekcyjnej Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Laboratorium LBS dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem. Pracownie wchodzące w skład Laboratorium mają nowoczesne wyposażenie, tj.:

 • maszyny wytrzymałościowe: firmy INSTRON typu 4210 (o maksymalnym zakresie obciążeń 600 kN), INSTRON typu M-1115 (o maksymalnym zakresie obciążeń 100 kN), MTS 810 (o maksymalnym zakresie obciążeń 1000 kN), MTS Series C60 (600 kN) i MTS Series C45 (100 kN)
 • młot wahadłowy firmy AMSLER typu RKP-300 do prób udarności, o maksymalnej energii zniszczenia 300 J, z mechanicznym podnoszeniem wahadła
 • twardościomierze: Brickers 220, HPO-250, Zwick oraz KB50BYZ-FA
 • optyczny mikroskop metalograficzny: typu MeF4M firmy LEICA oraz mikroskop metalograficzny NIKON Eclipse MA-200
 • aparaty rentgenowskie: typu ERESCO 200MF i 65MF 3
 • defektoskopy magnetyczne: PORTAFLUX 2000 i UNIFLUX
 • luksomierze: LX-1330 oraz LX-1010B
 • aparat ultradźwiękowy typu EPOCH 600.

Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.


Ulotka - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)