+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Instytut Spawalnictwa oferuje usługi badawcze, które są prowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb certyfikacji, odbiorów i dopuszczeń:

  • czynników materiałowych i technologicznych, wpływających na własności wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych
  • właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych w zakresie umożliwiającym ocenę tych wyrobów
  • urządzeń spawalniczych w celu ich oceny technicznej i przydatności technologicznej w spawalnictwie.
     

Głównymi obiektami badań są:

  • materiały podstawowe do spajania (metale i ich stopy, wyroby hutnicze oraz półfabrykaty wykonane przez przeróbkę plastyczną)
  • połączenia spajane metali, stopów metali oraz tworzyw termoplastycznych (fragmenty, wycinki większych konstrukcji, podzespoły lub elementy wykonane za pomocą spawalniczych technik spajania)
  • urządzenia i sprzęt do elektrycznych procesów spawalniczych (spawalnicze źródła energii, urządzenia do spawania i procesów pokrewnych).

 

Pracownie badawcze:

  • Pracownia Badań Niszczących
    kierownik badań: dr inż. Krzysztof Krasnowski
  • Pracownia Badań Nieniszczących
    kierownik badań: mgr inż. Łukasz Rawicki
  • Pracownia Przygotowania Próbek
    kierownik badań: mgr inż. Sławomir Sikora
  • Pracownia Badań Urządzeń Spawalniczych
    kierownik badań: mgr inż. Halina Pasek-Siurek

 

W Laboratorium wykonywane są badania:

  • nieniszczące (VT, PT, MT, RT i UT)
  • mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, zginanie, udarność, twardość, skłonność do tworzenia pęknięć lamelarnych)
  • metalograficzne (makro- i mikroskopowe)
  • urządzeń spawalniczych (skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym, poprawności pracy w warunkach awaryjnych, poprawności obwodów sterowania, rezystancji izolacji i stopnia ochrony, itp.).
     

Badania prowadzone są według metod znormalizowanych, zawartych w normach krajowych (PN), regionalnych (EN) lub międzynarodowych (ISO, IEC).
 

LBS ma wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz świadectwami uznania Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Rejestru Statków, Bureau Veritas oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Pełny zakres akredytacji LBS potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji można znaleźć na stronie PCA.

LBS posiada certyfikat uznania Laboratorium nr TDT-UL-2/19 do wykonywania badań laboratoryjnych w obszarze działania jednostki inspekcyjnej Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Laboratorium LBS dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem. Pracownie wchodzące w skład Laboratorium mają nowoczesne wyposażenie, tj.:

  • maszyny wytrzymałościowe: firmy INSTRON typu 4210 (o maksymalnym zakresie obciążeń 600 kN), INSTRON typu M-1115 (o maksymalnym zakresie obciążeń 100 kN), MTS 810 (o maksymalnym zakresie obciążeń 1000 kN), MTS Series C60 (600 kN) i MTS Series C45 (100 kN)
  • młot wahadłowy firmy AMSLER typu RKP-300 do prób udarności, o maksymalnej energii zniszczenia 300 J, z mechanicznym podnoszeniem wahadła
  • twardościomierze: Brickers 220, HPO-250, Zwick oraz KB50BYZ-FA
  • optyczny mikroskop metalograficzny: typu MeF4M firmy LEICA oraz mikroskop metalograficzny NIKON Eclipse MA-200
  • aparaty rentgenowskie: typu ERESCO 200MF i 65MF 3
  • defektoskopy magnetyczne: PORTAFLUX 2000 i UNIFLUX
  • luksomierze: LX-1330 oraz LX-1010B
  • aparat ultradźwiękowy typu EPOCH 600.

Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.


Ulotka - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)