+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Instytut Spawalnictwa oferuje usługi badawcze, które są prowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb certyfikacji, odbiorów i dopuszczeń:

 • czynników materiałowych i technologicznych, wpływających na własności wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych
 • właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych w zakresie umożliwiającym ocenę tych wyrobów
 • urządzeń spawalniczych w celu ich oceny technicznej i przydatności technologicznej w spawalnictwie.
   

Głównymi obiektami badań są:

 • materiały podstawowe do spajania
 • połączenia spajane
 • urządzenia i sprzęt do elektrycznych procesów spawalniczych.

 

Pracownie badawcze:

 • Pracownia Badań Niszczących
  kierownik badań: dr inż. Krzysztof Krasnowski
 • Pracownia Badań Nieniszczących
  kierownik badań: mgr inż. Łukasz Rawicki
 • Pracownia Przygotowania Próbek
  kierownik badań: mgr inż. Sławomir Sikora
 • Pracownia Badań Urządzeń Spawalniczych
  kierownik badań: mgr inż. Halina Pasek-Siurek

 

W Laboratorium wykonywane są badania:

 • nieniszczące (VT, PT, MT, RT i UT)
 • mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, zginanie, udarność, twardość, skłonność do tworzenia pęknięć lamelarnych)
 • metalograficzne (makro- i mikroskopowe)
 • urządzeń spawalniczych (skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym, poprawności pracy w warunkach awaryjnych, poprawności obwodów sterowania, rezystancji izolacji i stopnia ochrony, itp.).
   

Badania prowadzone są według metod znormalizowanych, zawartych w normach krajowych (PN), regionalnych (EN) lub międzynarodowych (ISO, IEC).
 

LBS ma wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz świadectwami uznania Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Rejestru Statków, Bureau Veritas oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Pełny zakres akredytacji LBS potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji można znaleźć na stronie PCA.

 

Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.


Ulotka - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)