+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania wizualne złączy spawanych - wydanie IV


ISBN 978-83-61272-77-9

W normach dotyczących zarządzania jakością zdefiniowano pojęcie specjalnych procesów produkcyjnych, do których zaliczono również spawanie. Spawanie stanowi zatem proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujawnić podczas eksploatacji wyrobu. Z tego powodu zarówno ilość, jak i wielkość niezgodności spawalniczych w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Do wykrywania niezgodności spawalniczych oraz określania ich wymiarów stosuje się różne metody badań nieniszczących. Metodę podstawową, obowiązkowo stoso­waną w odniesieniu do wszystkich konstrukcji spawanych, stanowią badania wizualne. Dlatego opracowano poradnik, którego zawartość powinna ułatwić czytelnikowi przy­swojenie informacji zarówno z zakresu teoretycznej jak i praktycznej realizacji badań wizualnych, natomiast personelowi badań nieniszczących służyć pomocą przy wyko­nywaniu ich codziennych obowiązków służbowych. W opracowaniu omówiono współ­czesny pogląd na budowę materii, pojęcie fali elektromagnetycznej i jej rozprzestrze­nianie się w przestrzeni oraz falowo-korpuskularny charakter światła. W zakresie optyki geometrycznej omówiono prawa, którym światło podlega oraz zjawiska wynikające z oddziaływania światła z materią. W sposób zwięzły wyjaśniono podstawowe wielko­ści fotometryczne i proces reakcji człowieka na światło dzięki posiadanemu zmysłowi wzroku. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm podano i omówiono sposoby przeprowadzania badań wizualnych złączy spawanych ze stali i tworzyw termopla­stycznych oraz zasady oceny jakości tych złączy. Wykonywanie badań wizualnych wymaga stosowania odpowiednich środków.

Pobierz: 
badania_wizualne_zlaczy_spawanych_-_wydanie_iv
15 Grudzień 2017 pdf, 237.41 KB
Pobierz