+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla dr inż. Marka St. Węglowskiego


Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla dr inż. Marka St. WęglowskiegoW dniu 27 maja br. w trakcie posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr inż. Marek St. Węglowski z rąk Dziekana Wydziału Profesora dr hab. inż. Tadeusza Telejko otrzymał Medal Honorowy Wydziału za wieloletnią i owocną współpracę w zakresie naukowo-badawczym z Wydziałem oraz pomoc w realizacji badań naukowych dla doktorantów.

Te zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest za istotny wkład w rozwój w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej oraz dla osób szczególnie zaangażowanych w rozbudowę wydziału i promowanie jego myśli w przemyśle dla utrwalenia dobrego imienia wśród polskich inżynierów. Po raz pierwszy przyznano go uchwałą Rady Wydziału w dniu 7 maja 1984 roku.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się również dr inż. Grzegorz Michta i inż. Czesław Pawłowski z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Przemysław Chybiorz Prezes Zarządu w PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o.o. i mgr inż. Krzysztof Tyca Dyrektor Segmentu Profili Giętych, Stalprodukt S.A.

W latach ubiegłych Rada Wydziału doceniła dorobek naukowy oraz współpracę z przedstawicielami instytutów badawczych i przyznała Medale m.in.: Prof. dr hab. inż. Romanowi Kuziakowi (ŁUKASIEWICZ – Instytut Metalurgii Żelaza), Prof. dr hab. inż. Jerzemu Morgielowi (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN), Prof. dr hab. inż. Adamowi Mazurkiewiczowi (ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji), Prof. dr hab. inż. Hannie Wiśniewskiej-Weinert (ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej), Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Burczyńskiemu (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) oraz Prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi (ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa).

Pan dr inż. Marek St. Węglowski związany jest z Instytutem Spawalnictwa od 2003 roku. Obecnie zatrudniony w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych jako adiunkt. Dodatkowo od roku 2015 pełni rolę Pełnomocnika Dyrektora do spraw badań w dziedzinie innowacyjnych technologii inżynierii materiałowej. Jest również członkiem Rady Naukowej oraz Kolegium Instytutu Spawalnictwa. Marek St. Węglowski jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji naukowych, brał czynny udział w ponad 80 konferencjach i seminariach, na których wyniki swoich badań przedstawiał w formie referatów lub plakatów. Jest współautorem trzech książek w języku polskim oraz trzech w języku angielskim. Jest autorem ponad 70 orzeczeń oraz 19 prac badawczych dla przemysłu. Brał udział w 16 krajowych (KBN, NCN, NCBiR) i 11 międzynarodowych projektach badawczych, 42 pracach badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej i własnej Instytutu Spawalnictwa. Jest współautorem dwóch wzorów przemysłowych oraz dwóch wzorów użytkowych, które zostały zastosowane w praktyce przemysłowej oraz jednego patentu i jednego zgłoszenia patentowego. Pełni rolę recenzenta artykułów w 38 prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Journal of Materials Processing, Vacuum i Science and Technology of Welding and Joining. Jest członkiem komitetów redakcyjnych w czasopismach międzynarodowych: Trends in Civil Engineering and Its Architecture oraz International Journal of Materials Science and Applications. Ponadto pełni role eksperta w krajowych i zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe. Ponad 30 razy był powoływany jako drugi promotor, opiekun naukowy lub recenzent przy realizacji prac magisterskich i inżynierskich oraz trzykrotnie jako promotor pomocniczy przy realizacji przewodów doktorskich (dwie prace zostały już obronione). Był członkiem komitetów organizacyjnych i/lub naukowych 10 konferencji naukowych w tym międzynarodowych. Jest członkiem 11 towarzystw naukowo – technicznych oraz trzech grup roboczych Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (C-I-F Szybkie prototypowanie, C-XII-A – Sensory i kontrola, C-IV Procesy wykorzystujące skoncentrowane wiązki energii).