+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Atestacja ośrodków szkoleniowych

System szkolenia spawaczy w Polsce jest dostosowany do wymagań norm PN - EN ISO 9606. Instytut Spawalnictwa pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi spawaczy w Polsce (atestuje te ośrodki).

Instytut Spawalnictwa prowadzi nadzór nad systemem szkolenia spawaczy w Polsce. Dzieje się to poprzez system atestowania ośrodków szkoleniowych oraz nadzór nad egzaminowaniem spawaczy w tych ośrodkach.

Wymagania jakie musi spełnić ośrodek ubiegający się o atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa zostały określone w Wytyczne: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa.

Przywołane wytyczne zawierają:

  • zestawienie dokumentów związanych, w tym norm dotyczących egzaminowania spawaczy oraz wykaz programów kursów spawania,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu szkolącego (kierownictwa szkolenia spawaczy, wykładowców szkolenia teoretycznego, instruktorów szkolenia praktycznego),
  • harmonogramy szkolenia,
  • wymagania dotyczące bazy szkoleniowej (warsztatu szkoleniowego, warsztatu przygotowania złączy próbnych, magazynu, sal wykładowych, pomieszczeń dla instruktorów i pomieszczeń dla szkolących się spawaczy),
  • dane dotyczące organizacji egzaminów końcowych.

Ośrodek ubiegający się o uzyskanie atestu powinien wypełnić formularz - Załącznik Nr 3 do Wytycznych Nr W-14/IS-41 i wraz z pismem przewodnim oraz kserokopiami świadectw egzaminu spawaczy instruktorów przesłać go pocztą lub faxem do Instytutu Spawalnictwa. W piśmie przewodnim należy podać imię i nazwisko oraz telefon osoby odpowiedzialnej ze strony ośrodka za kontakt z Instytutem w sprawie atestacji.

W Instytucie, po otrzymaniu korespondencji wyznaczany jest pracownik, który telefonicznie ustala termin wizyty. Celem wizyty jest potwierdzenie danych podanych we wniosku. W czasie wizyty pracownik Instytutu wypełnia formularz z przeprowadzonej atestacji. Po jego powrocie do Instytutu, na podstawie wyników wizyty (przedstawionego formularza) i przesłanych wcześniej dokumentów wystawiany jest atest dla ośrodka szkolenia spawaczy.

Atest przesyłany jest po uiszczeniu opłaty.

Opłata za uzyskanie atestu dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawania spoin pachwinowych blach i rur wynosi 2000,- PLN, natomiast dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawaczy spoin czołowych blach i rur 2400,- PLN. W przypadku szkolenia w większej ilości baz szkoleniowych, opłata jest powiększana o 1000,- PLN za każdą następną bazę.

Atest jest wydawany po raz pierwszy na jeden rok a następnie co dwa lata odnawiany. Sposób postępowania przy odnawianiu atestu jest taki sam, jak przy ubieganiu się o uzyskanie atestu po raz pierwszy.

Informacji dotyczących ośrodków szkolenia spawaczy z aktualnym atestem Instytutu Spawalnictwa udziela pani Jolanta Kowalska (tel. 32 33 58 337) z Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego.

Ośrodek posiadający atest zobowiązany jest do prowadzenia kursów zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa.

Egzaminy spawaczy po kursach prowadzonych w atestowanych ośrodkach mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani egzaminatorzy Instytutu Spawalnictwa. Protokoły z egzaminów spawaczy są przesyłane przez atestowany ośrodek do Instytutu Spawalnictwa, który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książki spawacza.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu spawaczy, po którym wystawiane są Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza przez jednostkę akredytowaną przez PCA. W celu zorganizowania takiego egzaminu, należy zgłosić się do Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

W przypadku ośrodków szkolenia, które uzyskały atest po raz pierwszy, przez pierwszy rok egzaminy prowadzi egzaminator wyznaczony przez Instytut Spawalnictwa, co stanowi dodatkowy nadzór nad jakością świadczenia usług przez ośrodek. Po uzyskaniu przedłużenia atestu i uzyskaniu zgody Instytutu ośrodek może ubiegać się o licencję dla własnego egzaminatora. Licencję egzaminatora może uzyskać osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika lub Międzynarodowego Technologa Spawalnika,
  • ukończyła kurs "Badania wizualne" (VT - 2) potwierdzony certyfikatem zgodnym z normą PN-EN ISO 9712,
  • zdała przed Komisją ds. weryfikacji egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa z wynikiem pozytywnym egzamin obejmujący znajomość normy PN - EN ISO 9606, Wytycznych W-19/IS-41 oraz praktyczną umiejętność oceny przełomów spoin po próbie łamania.

Koszt egzaminu składanego przed Komisją ds. weryfikacji egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa wynosi 500,-PLN, licencje są udzielane na okres jednego roku kalendarzowego. Opłata licencyjna na rok 2020 wynosi 2400,- PLN. Osoba odpowiedzialna w danym ośrodku za szkolenie spawaczy nie może być równocześnie licencjonowanym egzaminatorem spawaczy.

Koszty i terminy szkoleń oraz koszty egzaminów i dokumentów potwierdzających kwalifikacje spawaczy podane są w Ofercie szkoleniowej Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego Instytutu Spawalnictwa.