+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badanie prętów zbrojeniowych

i walcówki żebrowanej oraz ich połączeń spawanych lub zgrzewanych

badania wytrzymałościowe prętów zbrojeniowych

Instytut Spawalnictwa oferuje usługi w zakresie kompleksowych badań wytrzymałościowych (w tym zginanie) wraz z pomiarem masy, zmęczeniowych i metalograficznych prętów zbrojeniowych oraz walcówki żebrowanej a także ich połączeń spawanych lub zgrzewanych.

 

 

Badania wytrzymałościowe dla potrzeb wszystkich obszarów budownictwa, są wykonywane zgodnie z następującymi normami:

 • PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne
 • PN-EN ISO 6892-1 Metale – Próba rozciągania
 • PN-EN ISO 7438 Metale – Próba zginania
 • PN-EN ISO 5173 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie
 • PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu, część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia
 • PN-H-93220 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana.

 

Badania i weryfikacja technologii spajania prętów do zbrojenia betonu wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN ISO 17660-1 Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne i PN-EN 17660-2 Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne.

Wyniki badań sprawdzane są na zgodność z wytycznymi zawartymi w aprobatach technicznych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) oraz polską normą PN-H-93220 i niemiecką normą DIN 488.

pręt zbrojeniowy

Instytut Spawalnictwa dysponuje urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prób  wytrzymałościowych prętów i złączy spajanych w zakresie sił ± 1000kN, co daje możliwość przeprowadzenia badań prętów zbrojeniowych o średnicy do 45 mm.

Badania metalograficzne obejmują badania makro- i mikroskopowe mające na celu określenie niezgodności złączy spawanych prętów zbrojeniowych, mikrostruktury złączy i materiału podstawowego, a także wyznaczenie grubości warstwy zewnętrznej i średnicy rdzenia na przekroju pręta.

Badania metalograficzne

Uznania i certyfikaty

Instytut Spawalnictwa posiada status jednostki akredytowanej, autoryzowanej i notyfikowanej w trybie wynikającym z przepisów krajowych i międzynarodowych. Laboratorium Badawcze Spawalnictwa ma wdrożony system zarządzania jakością według PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji PCA (nr AB 042). Instytut Spawalnictwa, oprócz akredytacji do prowadzenia badań, posiada również wdrożony system zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001.

Wyniki badań otrzymanych w LBS uznawane są m. in. przez:

certyfikat PCA AB 042
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Transportowy Dozór Techniczny,
 • Polski Rejestr Statków,
 • TÜV,
 • Bureau Veritas.

 

 

 

badania niszczące prętów zbrojeniowych

Zapraszamy do korzystania z usług Instytutu Spawalnictwa w zakresie badań prętów zbrojeniowych i walcówki żebrowanej i ich połączeń spawanych lub zgrzewanych.