+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Dr inż. Michał Kubica nowym Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej na lata 2020-2022


Dr inż. Michał Kubica nowym Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej na lata 2020-2022

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Michał Kubica, kierownik Ośrodka Certyfikacji Łukasiewicz -Instytutu Spawalnictwa, został wybrany Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej. Funkcję tę będzie pełnił do 2022 roku.

Dr inż. Michał Kubica po ukończeniu studiów w 1985 roku w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach rozpoczął swoja karierę zawodową w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych Instytutu Spawalnictwa, obecnie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa W zakładzie tym zajmował się badaniami spawalności materiałów konstrukcyjnych i ekspertyzami dla przemysłu. W tym czasie był również wykładowcą i egzaminatorem na kursach spawalniczych organizowanych przez Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu. W 1996 roku rozpoczął pracę w powołanym do życia Ośrodku Certyfikacji.

W 2000 roku objął funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Certyfikacji. Jednocześnie został Koordynatorem ds. Kwalifikowania i Certyfikowania Personelu. W tym okresie rozpoczęła się jego współpraca z instytucjami zagranicznymi. Został przedstawicielem Instytutu w strukturach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF). Przejął obowiązki zarządzającego (Chief Executive) Autoryzowaną Jednostką Nominowaną (ANB) IIW/EWF ds. Kwalifikowania i Certyfikowania Personelu Spawalniczego oraz zarządzającego (Scheme Manager) Autoryzowaną Jednostką Nominowaną ds. Certyfikowania Zakładów Produkcji Spawalniczej (ANBCC) IIW /EWF. Jest przedstawicielem Instytutu do Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytut Spawalnictwa oraz przedstawicielem do grup roboczych (lAB) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa ds.
szkolenia, egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania.  W przeszłości jako przewodniczący grup roboczych Europejskiej Federacji Spawalniczej brał udział w opracowywaniu programów kursów szkolenia personelu spawalniczego.

Pomimo, że jego zainteresowanie zawodowe uległo zmianie, nie zerwał współpracy z poprzednim miejscem pracy w Instytucie i kontynuował podjętą wcześniej pracę związaną z badaniami spawalności materiałów konstrukcyjnych.
Owocem tej działalności była praca doktorska, którą obronił w 2001 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, uzyskując stopień doktora nauk technicznych.

Posiada także doświadczenie jako audytor, początkowo jako audytor pomocniczy (Peer Assessor), a obecnie jako audytor wiodący (Lead Assessor). Jego działalność audytorska związana jest głównie ze współpracą z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa i Europejską Federacją Spawalniczą. Bierze udział w pracach zespołów audytujących na terenie Europy w jednostkach szkolących, kwalifikujących i certyfikujących personel spawalniczy oraz w jednostkach certyfikujących zakłady produkcji spawalniczej.

Jego zaangażowanie zostało szybko zauważone. W 2014 roku został wybrany do Rady Dyrektorów EWF. W 2016 roku został powołany na wiceprezydenta EWF. W 2017 roku został przedstawicielem EWF (Europy) w International Accreditation Board (IAB), Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW).

W 2019 roku został przez przedstawicieli państw członkowskich Zgromadzenia Ogólnego EWF wybrany na prezydenta EWF na lata 2020-2022.

Bierze również czynny udział w życiu Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa. Jest członkiem Rady Instytutu oraz członkiem Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Instytutu. Jest egzaminatorem Instytutu Spawalnictw a osób po kursach szkolenia personel u spawalnicze go oraz audytorem ośrodków do szkolenia międzynarodowego personelu spawalniczego.

Składamy serdeczne gratulacje doktorowi Michałowi Kubicy. Objęcie tak prestiżowego stanowiska to niewątpliwie jego osobisty sukces, ale także wyraz uznania dla Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa i docenienie jego pozycji w międzynarodowych organizacjach spawalniczych. Warto przypomnieć że w latach 2000-2004 obowiązki Prezydenta EWF pełnił prof. Jan Pilarczyk, ówczesny Dyrektor Instytutu Spawalnictwa. Cieszymy się że przedstawiciele Łukaskiewicz - Instytut Spawalnictwa odgrywają istotne role i mają wpływ na kierunki aktywności międzynarodowych organizacji spawalniczych.