+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kwalifikowanie zakładów - cały czas aktualne

W nawiązaniu do pojawiających się dyskusji dotyczących kwalifikowania zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje stalowe, należy wyjaśnić, że aktualnie, według polskiego prawodawstwa, nadal obowiązują normy PN-B, pomimo nadania tym normom statusu norm wycofanych.

Na stronie internetowej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się oficjalne wyjaśnienie dotyczące stosowania Eurokodów w projektowaniu budynków. Jednoznacznie stwierdzono, że:

"W związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącymi wprowadzenia do zbioru Polskich Norm europejskich norm projektowania konstrukcji - Eurokodów (PN-EN 1990-1999) - oraz nadaniem dotychczasowym normom PN-B z tego zakresu statusu norm wycofanych, informujemy, że w zależności od decyzji projektanta - podstawą wykonania projektu budowlanego budynku mogą być zarówno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B).(...)

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, poz. 690 z późn. zm.) zastosowano szereg powołań Polskich Norm, również w zakresie projektowania konstrukcji budynków. Powołane Polskie Normy, zarówno normy PN-B, jak i normy PN-EN 1990-1999 (Eurokody), zestawione są w załączniku nr 1."

Ostatnia aktualizacja załącznika nr 1 znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 239, poz. 1597).

Załącznik ten wymienia normę PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, jako normę obowiązującą. Norma ta natomiast jest powołana w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Z kolei PN-B-06200:2002 powołuje się na normę PN-M-69009 Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział.

W konsekwencji zapisów zamieszczonych w wymienionych aktach prawnych i normatywnych, prowadzenie procesu kwalifikacji zakładów przemysłowych i wydawanie przez Instytut Spawalnictwa ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO jest jak najbardziej ważne i aktualne.

Instytut Spawalnictwa, na wniosek zakładów przemysłowych, po przeprowadzeniu wizytacji i stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania ustalone normą PN-M-69009 wydaje ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy określonej normą PN-M-69008 z możliwością rozszerzenia o uprawnienia według normy PN-B-06200.

Podsumowując, informujemy, że norma PN-M-69009 jest aktualna, obowiązująca i stosowana.