+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kwalifikowanie zakładów - cały czas aktualne

W nawiązaniu do pojawiających się dyskusji dotyczących kwalifikowania zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje stalowe, należy wyjaśnić, że według polskiego prawodawstwa, w pewnych przypadkach nadal obowiązują normy PN-B, pomimo nadania tym normom statusu norm wycofanych.

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce winno odbywać się w oparciu o normy wprowadzające tzw. Eurokody (PN-EN 1990).

Jednocześnie z dniem wejścia w życie Rozporządzenia (1 styczeń 2018), wprowadzony został okres przejściowy, w którym można projektować konstrukcje budowlane także na podstawie Polskich Norm (mających od 1 kwietnia 2010r. status norm wycofanych).

Projektowanie i wykonawstwo spawanych konstrukcji budowlanych może odbywać się w oparciu o normy (PN-B) jeżeli:

"(...) W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020r.:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na  budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego (…).

Na wniosek inwestora lub projektanta, w okresie przejściowym na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 (Dz. U. z 2015r. poz.1422) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), podstawą wykonania projektu budowlanego mogą być zarówno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B).

Załącznik nr 1 obwieszczenia, wymienia normę PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie”, jako normę obowiązującą.

Natomiast norma ta jest powołana w normie PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – warunki wykonania i odbioru”.

Z kolei PN-B-06200:2002 powołuje się na normę PN-M-69009:1987 Spawalnictwo – Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział.

W konsekwencji zapisów zamieszczonych w wymienionych aktach prawnych i normatywnych, prowadzenie procesu kwalifikacji zakładów przemysłowych i wydawanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO jest jak najbardziej ważne i aktualne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, na wniosek zakładów przemysłowych, po przeprowadzeniu wizytacji i stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania ustalone normą PN-M-69009 wydaje ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy określonej normą PN-M-69008 z możliwością  rozszerzenia o uprawnienia według normy PN-B-06200.

Podsumowując, informujemy, że norma PN-M-69009 jest aktualna, obowiązująca i stosowana.