+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Atestacja ośrodków szkoleniowych

System szkolenia spawaczy w Polsce jest dostosowany do wymagań norm PN - EN ISO 9606. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi spawaczy w Polsce (atestuje te ośrodki).

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa prowadzi nadzór nad systemem szkolenia spawaczy w Polsce. Dzieje się to poprzez system atestowania ośrodków szkoleniowych oraz nadzór nad egzaminowaniem spawaczy w tych ośrodkach.

Wymagania jakie musi spełnić ośrodek ubiegający się o atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Sieci zostały określone w Wytycznych: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Przywołane wytyczne zawierają:

  • zestawienie dokumentów związanych, w tym norm dotyczących egzaminowania spawaczy oraz wykaz programów kursów spawania,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu szkolącego (kierownictwa szkolenia spawaczy, wykładowców szkolenia teoretycznego, instruktorów szkolenia praktycznego),
  • wymagania dotyczące bazy szkoleniowej (warsztatu szkoleniowego, warsztatu przygotowania złączy próbnych, magazynu, sal wykładowych, pomieszczeń dla instruktorów i pomieszczeń dla szkolących się spawaczy),
  • dane dotyczące organizacji egzaminów końcowych.

Ośrodek ubiegający się o uzyskanie atestu powinien wypełnić formularz - Załącznik Nr 3 do Wytycznych W-19/IS-41 i wraz z pismem przewodnim oraz kopiami świadectw egzaminu spawaczy instruktorów szkolenia praktycznego przesłać pocztą elektroniczną na adres: atestacja@is.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Instytutu.
W piśmie przewodnim należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu do osoby odpowiedzialnej ze strony ośrodka za kontakt z Instytutem w sprawie atestacji.

W Instytucie, po otrzymaniu korespondencji wyznaczony pracownik, telefonicznie lub z użyciem poczty elektronicznej ustali termin wizyty przedstawiciela Instytutu w ośrodku. Celem wizyty jest potwierdzenie zakresu atestacji podanej we wniosku. W czasie wizyty przedstawiciel Instytutu wypełnia protokół z przeprowadzonej atestacji. Po powrocie do Instytutu, protokół ten zostaje przekazany osobie upoważnionej, która na podstawie wyników wizyty (protokołu) i przesłanych wcześniej dokumentów wystawia Atest dla ośrodka szkolenia spawaczy.

Opłata za uzyskanie atestu dla ośrodka szkolącego spawaczy wyłącznie na kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi wynosi 2000,- PLN, natomiast dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach oraz rur spoinami czołowymi, wynosi 2400,- PLN. W przypadku szkolenia w większej ilości baz szkoleniowych dla danego ośrodka, opłata ta jest powiększana o 1000,- PLN za każdą kolejną bazę szkoleniową.

Atest jest wydawany po raz pierwszy na jeden rok, a następnie na wniosek Ośrodka może zostać odnowiony na kolejne dwa lata.

Sposób postępowania i warunki odnawiania atestu są szczegółowo opisane w wytycznych W-19/IS-41.

Informacji dotyczących Ośrodków Szkolenia Spawaczy posiadających aktualny Atest Instytutu udziela pani Katarzyna Przeworska (tel. 32 33 58 339) lub Kierownik Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego, mgr inż. Sławomir Sikora (tel. 32 33 58 404).

Ośrodek posiadający Atest Instytutu zobowiązany jest do prowadzenia kursów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Egzaminy spawaczy po kursach prowadzonych w atestowanych ośrodkach mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani egzaminatorzy będący pracownikami Instytutu lub Licencjonowani Egzaminatorzy Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, nie będący pracownikami Instytutu, pod warunkiem posiadania aktualnej w danym roku kalendarzowym, Licencji Egzaminatora Spawaczy wydanej przez Instytut.

Egzaminatorzy po przeprowadzonym egzaminie spawaczy zobowiązani są do przygotowania, w ośrodku który przeprowadzał egzamin, właściwego protokołu poegzaminacyjnego
i przesłania go za pośrednictwem Komputerowego Systemu Obsługi Personelu (KSOP) do Instytutu, który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, a dla spawaczy blach i rur spoinami pachwinowymi dodatkowo Książki Spawacza.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu spawaczy, po którym wydane zostaną Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z akredytacją PCA. Możliwe jest również uzyskanie kwalifikacji obejmujących wykonywanie połączeń nierozłącznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE. W celu organizacji egzaminu z akredytacją PCA, Licencjonowany Egzaminator zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego Spawaczy jako egzaminator PCA, przed rozpoczęciem kursu po którym planowane jest przeprowadzenie takiego egzaminu, winien złożyć w formie papierowej wymagane dokumenty dotyczące uczestników kursu do Ośrodka Certyfikacji (IC) Instytutu.

Ośrodek Certyfikacji (IC), po pozytywnym wyniku oceny dokumentacji wydaje zgodę na przeprowadzenie egzaminu z akredytacją PCA. Po przeprowadzonym egzaminie Licencjonowany Egzaminator przesyła protokoły w formie papierowej, z wymaganymi zapisami, do Ośrodka Certyfikacji (IC), który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z akredytacją PCA – Wytyczne W-08/IS-89 wyd. VII.

W przypadku ośrodków szkolenia, które uzyskały atest po raz pierwszy, przez pierwszy rok, egzaminy po kursach spawania prowadzone są wyłącznie przez egzaminatorów będących pracownikami Instytutu. Egzaminatorzy są wyznaczani przez Kierownika Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego, sprawującego bezpośredni nadzór nad jakością szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy w oparciu o Wytyczne Instytutu.

Po uzyskaniu przedłużenia atestu i zgody Instytutu, ośrodek może ubiegać się o Licencję dla własnego egzaminatora. Licencję Egzaminatora Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa  może uzyskać osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) lub Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT);
  • posiada aktualny Certyfikat Kompetencji według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie „Badania Wizualne stopień 2” obejmujący sektor przemysłowy – wytwarzanie i sektor wyrobu – wyroby spawane (wymagania minimalne);
  • uzyskała wynik pozytywny egzaminu obejmującego znajomość zasad egzaminowania spawaczy według wymagań serii norm PN – EN ISO 9606, Wytycznych W-19/IS-41 i W-19/IS-17 oraz praktycznej umiejętności oceny przełomów spoin po próbie łamania. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję ds. weryfikacji Egzaminatorów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Koszt egzaminu składanego przed Komisją ds. weryfikacji Egzaminatorów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa wynosi 800,-PLN, licencja jest udzielana na okres jednego roku kalendarzowego. Opłata licencyjna na rok 2020 wynosi 2400,- PLN. Osoba odpowiedzialna w danym ośrodku za szkolenie spawaczy (Kierownik kursu) nie może być równocześnie Licencjonowanym Egzaminatorem Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Koszty i terminy kursów organizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa podane są w Ofercie Szkoleniowej Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego.