+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Procesy spawania

Celem certyfikacji procesów spawania jest potwierdzenie, że procesy te spełniają wymagania jakościowe zgodnie z PN-EN ISO 3834:2007/EN ISO 3834:2005

Rejestry certyfikatów dla procesów spawania - aktualizacja: lipiec 2022 r.


 


Dział „Ośrodek Certyfikacji” (IC) jest akredytowany do certyfikowania procesów spawania w następujących rozdziałach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali
 • produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, w tym urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, w tym maszyn do obróbki metalu
 • produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, w tym dla metalurgii, górnictwa oraz budownictwa
 • produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • produkcja statków i łodzi
 • produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
 • roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa jako jedyny w Polsce ma autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, która upoważnia go do wydawania certyfikatów na zgodność Systemu IIW/EWF EN ISO 3834.