Seminarium w ramach programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II realizowany w latach 2011-2013

W dniu 24 października w Instytucie Spawalnictwa odbyło się seminarium pt. "Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych". Tematyka seminarium związana była z prezentacją badań i wyników projektu prowadzonego w ramach II etapu programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" realizowanego w latach 2011-2013, w ramach którego Instytut Spawalnictwa prowadzi własny projekt badawczy zatytułowany "Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy". Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. W projekcie bierze udział 17 jednostek naukowych z całego kraju, a jego koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Podczas seminarium przedstawiono 7 referatów przygotowanych przez pracowników Instytutu Spawalnictwa i Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Pierwszy referat pt. "Warunki pracy i poprawa bezpieczeństwa pracy w spawalnictwie" wygłosiła dr inż. Jolanta Matusiak. W referacie zaprezentowano tematy zadań oraz zakres badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w ramach programu wieloletniego. Następnie scharakteryzowano zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych oraz przedstawiono sposoby i środki ochrony środowiska pracy.

Kolejne przedstawione podczas seminarium referaty związane były z prezentacją szczegółowych wyników badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa.

W referacie pt. "Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi" wygłoszonym przez mgr inż. Joannę Wyciślik przedstawiono wpływ metody lutospawania, rodzaju i grubości powłoki antykorozyjnej oraz parametrów prądowo-napięciowych procesu na wielkość emisji pyłu, gazów oraz na skład chemiczny powstałego pyłu. W referacie zaprezentowano także zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi.

W kolejnym referacie pt. "Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc" dr Stanisław Marzec z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu omówił wpływ oddziaływania promieniowania optycznego na organizm człowieka, a następnie przedstawił wyniki badań promieniowania ultrafioletowego, światła niebieskiego i promieniowania podczerwonego prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa.

Następnie mgr Piotr Szłapa z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu wygłosił referat zatytułowany "Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali". Autor przedstawił wpływ hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego na organizm człowieka oraz zaprezentował wyniki pomiarów prowadzonych podczas zgrzewania ultradźwiękowego metali. Omówił również techniczne i organizacyjne zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali opracowane w trakcie realizacji ww. projektu.

Następny referat pt. "Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznym metodami łukowymi stali odpornych na korozję" wygłosiła dr inż. Jolanta Matusiak. Autorka scharakteryzowała substancje o działaniu rakotwórczym powstające przy spawaniu, a następnie omówiła wpływ niskoenergetycznej metody spawania oraz składu gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń i skład chemiczny pyłu ze szczególnym uwzględnieniem substancji rakotwórczych - chromu i niklu.

Kolejny referat zatytułowany "Emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi" wygłosiła mgr inż. Joanna Wyciślik. Autorka przedstawiła wpływ prądu zgrzewania, rodzaju i grubości powłoki ochronnej oraz grubości zgrzewanego materiału na wielkość emisji zanieczyszczeń. Przedstawiła także wyniki identyfikacji fazowej i ilościowej analizy fazowej pyłu oraz wyniki emisji substancji organicznych. Ważną częścią referatu było przedstawienie zaleceń technicznych do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym.

W ostatnim referacie mgr inż. Joanna Wyciślik przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu pt. "Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel" (Szkolenie z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy dla personelu spawalniczego) realizowanego w Instytucie Spawalnictwa. Projekt ten prowadzony jest w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Celem ankiety było określenie zakresu i szczegółowej tematyki szkoleń, jak również uzyskanie wiedzy o zainteresowaniu wśród spawalników uczestnictwem w nowym cyklu szkoleń.

Duże zainteresowanie uczestnictwem w seminarium i bardzo wysoka ocena świadczą o rosnącym zainteresowaniu wśród przedstawicieli przemysłu zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych, a tym samym o potrzebie organizowania kolejnych seminariów z tej tematyki.