+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Technologie i urządzenia


Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu jest głównym celem działalności Instytutu.

Wyniki te w postaci innowacyjnych technologii, wyrobów, metod, rozwiązań, programów itp. przekazywane są w formie umów sprzedaży, licencji, umów typu know-how, wspólnych przedsięwzięć itd.

Ważną rolę w transferze innowacji pełnią usługi badawcze, szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty szkoleniowe i publikacje, które przygotowują przemysł do wdrożenia innowacyjnych technologii.

Źródłem finansowania badań i transferu ich wyników do przemysłu są środki budżetowe, fundusze strukturalne, fundusze własne przedsiębiorstw oraz Instytutu i inne fundusze uruchamiane w celu wspomagania innowacyjności przedsiębiorstw.

Przy podejmowaniu nowych zadań badawczych we współpracy z przedsiębiorstwami, Instytut pomaga w poszukiwaniu środków na badania i transfer ich wyników do przemysłu.