+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Prezentacje


W ramach realizacji projektu opracowano na postawie badań zalecenia techniczne (materiałowo-technologiczne) i organizacyjne do profilaktyki zagrożeń pyłowych, chemicznych, akustycznych i zagrożeń nielaserowym promieniowaniem optycznym przy spawaniu i lutospawaniu łukowymi metodami niskoenergetycznymi stali odpornych na korozję i blach stalowych powlekanych oraz zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny, zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym różnych materiałów konstrukcyjnych.

W zaleceniach uwzględniono analizę wszystkich wyników badań i sformułowane wnioski szczegółowe odnoszące się do poszczególnych metod spawania, lutospawania i zgrzewania oraz badanych zagrożeń.

Zalecenia oraz wyniki szczegółowe badań doświadczalnych przedstawiono w prezentacjach multimedialnych zaprezentowanych na seminariach tematycznych.

Na stronie "BHP w spawalnictwie" zamieszczono ponadto materiały szkoleniowe, które mogą być wykorzystane do samokształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.

Uzupełnieniem prezentacji i materiałów szkoleniowych jest wykaz literatury oraz wykaz norm i rozporządzeń odnoszących się do zagadnień zagrożeń i bezpieczeństwa pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych.
 

Wyniki oceny merytorycznej prezentacji przedstawionych na seminarium pt. "Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych" 24 października 2013 r.