+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kwalifikowanie technologii

Kwalifikowanie (uznawanie) technologii spawalniczych wg norm PN-EN ISO

Rejestr standardowych technologii spawania oferowanych przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa


Spawanie i zgrzewanie, jako procesy specjalne w systemach zapewnienia jakości, wymagają stosowania instrukcji technologicznych (WPS). Instrukcje te powinny być sprawdzone i kwalifikowane przez niezależną instytucję poprzez badanie technologii, czyli wykonanie i zbadanie złączy próbnych.

Uzyskanie Protokołów WPQR/BPAR potwierdza kwalifikacje wytwórcy w zakresie technologii spawalniczych i zwiększa jego konkurencyjność, pozwala również na spełnienie wymagań wielu norm i przepisów w tym zakresie.

KWALIFIKOWANIE (UZNANIE) TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH OZNACZA:

 • potwierdzenie przez trzecią, niezależną stronę, poprawności opracowanej i stosowanej w przedsiębiorstwie technologii spawalniczej;
 • udokumentowaną zdolność przedsiębiorstwa do wykonywania produkcji spawalniczej na poziomie wymaganym przez towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje nadzoru lub bezpośrednio przez klienta

Dysponowanie kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawalniczymi:

 • stanowi niezbędny warunek realizacji odpowiedzialnych konstrukcji spawanych, zgrzewanych lub lutowanych;
 • jest wymagane przez normę PN-EN ISO 3834-1 do 5, jako jeden z warunków uzyskania certyfikatu systemu jakości w produkcji spawalniczej;
 • daje pewność uzyskania złączy spawanych (zgrzewanych lub lutowanych) o prawidłowej wymaganej jakości, sprawdzonej podczas wcześniejszego badania technologii;
 • obniża koszty produkcji poprzez eliminację dodatkowych badań i doraźnych ekspertyz w trakcie produkcji;
 • ułatwia procedury przekazywania klientowi konstrukcji i wyrobów spawanych (zgrzewanych lub lutowanych);
 • stanowi poważny atut przy ubieganiu się o kontrakty na wykonywanie różnych konstrukcji spawanych (zgrzewanych lub lutowanych);
 • umożliwia szybsze przystąpienie do prac spawalniczych i dotrzymanie terminów kontraktu.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa kwalifikuje (uznaje) technologie spawalnicze na podstawie:

 • Wyników badania technologii spawalniczych
  Podstawowy sposób kwalifikowania (uznawania) technologii:
  • spawania łukowego (gazowego) stali, niklu i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1
  • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3
  • spawania łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4
  • spawania łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5
  • spawania łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6
  • napawania wg PN-EN ISO 15614-7
  • spawania rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8
  • spawania podwodnego suchego wg PN-EN ISO 15614-10
  • spawania wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11
  • zgrzewania oporowego wg PN-EN ISO 15614-12 (punktowe, liniowe, garbowe) i wg PN-EN ISO 15614-13 (doczołowe, iskrowe)
  • spawania hybrydowego laser-łuk spawalniczy wg PN-EN ISO 15614-14
  • spawania produkcyjnego odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970
  • spawania/zgrzewania prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1 lub -2
  • zgrzewania tarciowego wg PN-EN ISO 15620
  • zgrzewania łukowego kołków metalowych wg PN-EN ISO 14555
  • lutowania twardego wg PN-EN 13134
  • lutowania twardego i spawania termitowego przyłączy kablowych wg PN-EN 12732
 • Wyników badania przedprodukcyjnego spawania i zgrzewania
  • Sposób kwalifikowania technologii spawania i zgrzewania złączy niestandardowych (nie ujęte w ww. normach) wg PN-EN ISO 15613
    
 • Stosowania standardowej technologii spawania łukowego
  • Sposób kwalifikowania o ograniczonym zakresie (rodzaj materiału podstawowego i inne) wg PN-EN ISO 15612

   Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa - Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych/LBS (ST) posiada i oferuje standardowe technologie spawania zbadane wg PN-EN ISO 15614-1 dla:

   • spawania stali konstrukcyjnej niestopowej (grupa 1.2) metodą MAG, łukiem krytym i elektrodami otulonymi
   • spawania stali nierdzewnych austenicznych (grupa 8.1) metodą TIG i A-TIG

   Jest to najszybszy i najtańszy sposób uzyskania kwalifikowanej technologii spawania!

 • Stosowania uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego
  • Sposób uznania o ograniczonym zakresie wg PN-EN ISO 15610 (rodzaj i grubość materiału podstawowego i inne)
    
 • Nabytego doświadczenia
  • Wymagane udokumentowanie wcześniej nabytego doświadczenia według PN-EN ISO 15611

 

Typowy tok postępowania przy kwalifikowaniu (uznawaniu) technologii spawalniczych przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa:

 

 • Zapytanie ofertowe Klienta
  • Analiza zagadnienia i uzgodnienia dotyczące sposobu i zakresu kwalifikowania (uznania), rodzaju i ilości złączy próbnych oraz innych szczegółów technicznych
    
 • Oferta Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa na kwalifikowanie (uznanie) technologii spawalniczych
  • Ewentualne dalsze uzgodnienia techniczne i terminowo-finansowe
    
 • Zamówienie Klienta wraz z dokumentacją (pWPS, atesty)
  • Analiza dokumentacji (weryfikacja pWPS) i uzgodnienie terminu wykonania złącza próbnego
    
 • Wykonanie przez Klienta złącza próbnego i dostarczenie go do badań
  • Bezpośredni nadzór przedstawiciela Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa nad wykonaniem złącza próbnego
    
 • Badania złącza próbnego
  • Protokoły badań nieniszczących i niszczących złącza próbnego
    
 • Analiza wyników badań i opracowanie dokumentacji kwalifikowania (uznania)
  • Protokół Kwalifikowania (Uznania) Technologii Spawania, Zgrzewania lub Lutowania (WPQR, WPAR, BPAR) w wersji językowej polsko-angielskiej lub na życzenie polsko-niemieckiej
    
 • Zakończenie współpracy
  • Uregulowanie należności za kwalifikowanie (uznanie) i przekazanie Klientowi dokumentów
    

Typowy tok postępowania przy kwalifikowaniu (uznawaniu) technologii spawalniczych przez Instytut Spawalnictwa