+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Unijne pożyczki na kształcenie

OPEN - Fundusz "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej"

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego skierowana do osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je spożytkować na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) trwające nie dłużej niż 24 miesiące w placówce edukacyjnej posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, również niezwiązanego z obecną aktywnością zawodową zainteresowanego.

 

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli  jest  ona  już  finansowana  z  innych  źródeł  np.  ze  środków  funduszy  strukturalnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych), ani też na refinansowanie poniesionych dotychczas kosztów kształcenia.

 

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze się nie rozpoczęło, a także koszty kształcenia, które już zostało rozpoczęte, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana.  Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki.

 

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

 

Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw).

 

Pożyczki muszą zostać spłacone maksymalnie okresie 60 miesięcy od momentu zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji.

 

Przyznane Pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z ofertą edukacyjną. Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

 

O  pożyczkę w ramach Projektu Fundusz „OPEN” można się ubiegać za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie www.open.frp.pl.

 

Unijne pożyczki na kształcenie