+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Atestacja ośrodków szkoleniowych

System szkolenia spawaczy w Polsce jest dostosowany do wymagań norm PN - EN ISO 9606. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi spawaczy w Polsce (atestuje te ośrodki).

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi nadzór nad systemem szkolenia spawaczy w Polsce. Dzieje się to poprzez system atestowania ośrodków szkoleniowych oraz nadzór nad egzaminowaniem spawaczy w tych ośrodkach.

Wymagania jakie musi spełnić Ośrodek ubiegający się o atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Sieci zostały określone w Wytycznych: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Przywołane wytyczne zawierają:

  • zestawienie dokumentów związanych, w tym norm dotyczących egzaminowania spawaczy oraz wykaz programów kursów spawania,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu szkolącego (kierownictwa szkolenia spawaczy, wykładowców szkolenia teoretycznego, instruktorów szkolenia praktycznego),
  • wymagania dotyczące bazy szkoleniowej (warsztatu szkoleniowego, warsztatu przygotowania złączy próbnych, magazynu, sal wykładowych, pomieszczeń dla instruktorów i pomieszczeń dla szkolących się spawaczy),
  • dane dotyczące organizacji egzaminów końcowych.

Ośrodek ubiegający się o uzyskanie atestu powinien wypełnić formularz - Załącznik Nr 3 do Wytycznych W-19/IS-41 i wraz z pismem przewodnim oraz kopiami świadectw egzaminu spawaczy instruktorów szkolenia praktycznego przesłać pocztą elektroniczną na adres: atestacja@is.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Instytutu.
W piśmie przewodnim należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu do osoby odpowiedzialnej ze strony ośrodka za kontakt z Instytutem w sprawie atestacji.

W Instytucie, po otrzymaniu korespondencji wyznaczony pracownik, telefonicznie lub z użyciem poczty elektronicznej ustali termin wizyty przedstawiciela Instytutu w ośrodku. Celem wizyty jest potwierdzenie zakresu atestacji podanej we wniosku. W czasie wizyty przedstawiciel Instytutu wypełnia protokół z przeprowadzonej atestacji. Po powrocie do Instytutu, protokół ten zostaje przekazany osobie upoważnionej, która na podstawie wyników wizyty (protokołu) i przesłanych wcześniej dokumentów wystawia Atest dla ośrodka szkolenia spawaczy.

Opłata za uzyskanie atestu dla ośrodka szkolącego spawaczy wyłącznie na kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi wynosi 2100,- PLN, natomiast dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach oraz rur spoinami czołowymi, wynosi 2500,- PLN. W przypadku szkolenia w większej ilości baz szkoleniowych dla danego ośrodka, opłata ta jest powiększana o 1000,- PLN za każdą kolejną bazę szkoleniową.

W przypadku Ośrodka Szkolenia Spawaczy mającego Atest Instytutu, który zamierza jednorazowo przeprowadzić kurs spawania poza swoją siedzibą główną jak i poza bazami dodatkowymi, możliwe jest uzyskanie jednorazowej zgody na przeprowadzenie szkolenia spawaczy w oparciu o Wytyczne Instytutu. Jednorazowa Zgoda jest przyznawana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (załącznik nr 2 do Wytycznych W-19/IS-41).

Decyzją Kierownika Ośrodka IK, warunki szkolenia oraz spełnienie pozostałych wymagań opisanych w Wytycznych W-19/IS-41 mogą zostać sprawdzone podczas wizytacji przed wydaniem Jednorazowej Zgody i/lub podczas trwania kursu.

Uzyskanie Jednorazowej Zgody na przeprowadzenie kursu spawania możliwe jest również przez organizacje wytwarzające konstrukcje stalowe nie posiadające Atestu Instytutu. Warunkiem uzyskania Jednorazowej Zgody jest spełnienie wymagań ujętych w punkcie 4.4 Wytycznych W-19/IS-41 oraz pozytywny wynik wizytacji przedstawiciela Instytutu w organizacji przed udzieleniem Zgody.

Instytut może wymagać aby egzamin końcowy po kursie odbywającym się na podstawie Jednorazowej Zgody wydanej dla ośrodka szkoleniowego jak i dla organizacji wytwarzającej konstrukcje stalowe odebrał egzaminator będący pracownikiem Instytutu.

Opłata za udzielenie Jednorazowej Zgody na przeprowadzenie kursu spawania w roku 2022 wynosi 800,- PLN.

Atest jest wydawany po raz pierwszy na jeden rok, a następnie na wniosek Ośrodka może zostać odnowiony na kolejne dwa lata.

Sposób postępowania i warunki odnawiania atestu są szczegółowo opisane w wytycznych W-19/IS-41.

Informacji dotyczących Ośrodków Szkolenia Spawaczy posiadających aktualny Atest Instytutu udziela pani Katarzyna Przeworska (tel. 32 33 58 339) lub Kierownik Działu Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) , mgr inż. Sławomir Sikora (tel. 32 33 58 404).

Ośrodek posiadający Atest Instytutu zobowiązany jest do prowadzenia kursów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.

Egzaminy spawaczy po kursach prowadzonych w atestowanych ośrodkach mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani egzaminatorzy będący pracownikami Instytutu lub Licencjonowani Egzaminatorzy Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, nie będący pracownikami Instytutu, pod warunkiem posiadania aktualnej w danym roku kalendarzowym, Licencji Egzaminatora Spawaczy wydanej przez Instytut.

Egzaminatorzy po przeprowadzonym egzaminie spawaczy zobowiązani są do przygotowania, w ośrodku który przeprowadzał egzamin, właściwego protokołu poegzaminacyjnego i przesłania go za pośrednictwem Komputerowego Systemu Obsługi Personelu (KSOP) do Instytutu, który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, a dla spawaczy blach i rur spoinami pachwinowymi dodatkowo Książkę Spawacza.

W przypadku ośrodków szkolenia, które uzyskały atest po raz pierwszy, przez pierwszy rok, egzaminy po kursach spawania prowadzone są wyłącznie przez egzaminatorów będących pracownikami Instytutu. Egzaminatorzy są wyznaczani przez Kierownika Działu Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI), sprawującego bezpośredni nadzór nad jakością szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy w oparciu o Wytyczne Instytutu.

Za udzielenie jednorazowej zgody na przeprowadzenie egzaminu poza ośrodkiem który poniósł koszty uzyskania Licencji każdorazowo pobierana jest opłata, która w roku 2022 wynosi 200,- PLN.

Opłatę ponosi ośrodek w którym przeprowadzany jest egzamin na podstawie udzielonej zgody jednorazowej.

Pisma dotyczące udzielenia zgody na egzaminowanie w innym ośrodku należy kierować pocztą elektroniczną na adres: atestacja@is.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Instytutu.Udostępnianie logo:

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego dla Atestowanych Ośrodków Szkoleniowych

Oświadczenia proszę przesyłać na adres e-mail: janina.woloszyn@git.lukasiewicz.gov.pl

WAŻNE: W celu przyspieszenia procedury prosimy dołączyć do Oświadczenia skan aktualnego atestu/certyfikatu.