+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel NDT


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 

przejdź tu: https://git.lukasiewicz.gov.pl/szkolenie-i-nadzor-spawalniczy/szkolenia-personel-ndt/


 


Prowadzimy następujące szkolenia:

 • Badania wizualne - VT1+VT2
 • Badania wizualne - VT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania penetracyjne - PT1+PT2
 • Badania magnetyczno-proszkowe - MT1+MT2
 • Badania penetracyjne - PT, badania magnetyczno-proszkowe - MT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania ultradźwiękowe - UT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: Badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania VT, PT, MT stopnia 1. lub stopnia 2.
 • Badania radiograficzne - RT1, RT2, RT1+RT2
 • Ocena radiogramów spoin - RT2 ORS
 • Badania ultradźwiękowe - UT1, UT2, UT1+UT2
 • Badania ultradźwiękowe - wprowadzenie do techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD-START)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (UT2-TOFD)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - PHASED ARRAY (UT2-PHASED ARRAY)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień sektor: Utrzymanie ruchu kolei
 • Badania nieniszczące - BASIC, VT3, PT3, MT3, RT3, UT3
 • Szkolenia przed egzaminem recertyfikacyjnym VT, PT, MT, RT, UT
   
 • Skrócone programy kursów NDT
   
 • Dofinansowanie ze środków UE
 • Unijne pożyczki na kształcenie
   
 • Certyfikacja personelu NDT według normy PN-EN ISO 9712
   
 • Zmiany i nowości w ofercie szkoleniowej - dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut

   

 

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Dział Ośrodek Certyfikacji (SC).

Nasze kursy są prowadzone w systemie MULTISEKTOR. Absolwenci kursów badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT) i radiograficznych (RT) dla stopni kwalifikacji 1, 2, 3 otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych „Wytwarzanie” i „Badania przed- i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem” oraz w sektorach wyrobu - wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Absolwenci kursów radiograficznej oceny złączy spawanych (RT2 ORS) dla stopnia kwalifikacji 2 otrzymują uprawnienia w sektorze przemysłowym „Wytwarzanie” oraz w sektorach wyrobu - wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t).

W sektorze przemysłowym „Utrzymanie ruchu kolei” w metodzie UT prowadzone są uzupełniające kursy 2. stopnia kwalifikacji, a ich absolwenci otrzymują uprawnienia nadawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 po 10 latach od daty certyfikacji w badaniach NDT, osoba certyfikowana zobowiązana jest do złożenia wniosku o recertyfikację. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa przeprowadza szkolenia i egzaminy recertyfikacyjne w metodach VT, PT, MT, RT i UT w stopniach kwalifikacji 1, 2 i 3 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu aktualnych norm dotyczących wymienionych metod badawczych oraz przeprowadzenie szkolenia praktycznego przygotowującego uczestników szkolenia do pozytywnego zdania egzaminu recertyfikacyjnego. Szkolenie nie jest obowiązkowe i stanowi ofertę rynkową Działu Szkoleń NDT (SN) dla osób ubiegających się o recertyfikację. 


Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) są grupą metod wykorzystywanych do sprawdzania jakości wyrobów przemysłowych, w tym złączy spawanych i odlewów, które nie powodują zmian ich własności użytkowych. Stanowią podstawowe narzędzie do kontroli produktów pod kątem występowania powierzchniowych i objętościowych nieciągłości spawalniczych, zarówno w trakcie procesów wytwórczych, jak również na dowolnym etapie eksploatacji. Rosnącą popularność badania nieniszczące zawdzięczają wszechstronności i mnogości możliwych aplikacji, dzięki czemu znajdują zastosowanie nie tylko we wspomnianej kontroli, lecz także w pomiarach grubości materiałów czy mapowaniu korozji. Badania nieniszczące mają również ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników konstrukcji spawanych. Poprawnie przeprowadzona kontrola znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia katastrofy. Należy mieć na względzie, że w wielu przypadkach to właśnie złącza spawane są odpowiedzialne za przenoszenie największych obciążeń, stąd ich szczegółowe badania są w pełni uzasadnione.

Badania nieniszczące różnicuje się ze względu na procedurę i zastosowanie. Do podstawowych metod należą badania wizualne, które umożliwiają kontrolę niezgodności powierzchniowych i są obligatoryjne dla każdej wykonanej spoiny, badania magnetyczno-proszkowe, stosowane do wykrywania nieciągłości wychodzących na powierzchnię i zatartych występujących w materiałach ferromagnetycznych, oraz badania penetracyjne, wykorzystywane w kontroli nieciągłości otwartych, wychodzących na powierzchnię, również w tworzywach paramagnetycznych. Odmienny typ stanowią metody ultradźwiękowa i radiograficzna, mające zastosowanie w badaniach objętościowych. Metoda ultradźwiękowa sprawdza się w wykrywaniu nieciągłości płaskich i określaniu ich głębokości, dzięki czemu jest powszechnie stosowana w energetyce i ciepłownictwie. Badania radiograficzne wykorzystuje się natomiast w kontroli złączy spawanych i odlewów o złożonych kształtach.

Szkolenia w zakresie badań NDT polecamy rozpocząć od metody wizualnej. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod, obligatoryjna dla wszystkich wykonanych złączy. Sugerowany drugi stopień kwalifikacji wynika z możliwości jednoczesnego badania i oceny wyników badań, co jest pożądane przez pracodawców przez wzgląd na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem personelu badawczego. Kolejne metody stanowią kwestię indywidualną, uwarunkowaną m.in. rodzajem wykonywanego zawodu. Staramy się możliwie jak najbardziej ułatwić proces szkolenia i certyfikacji, stąd znaczna część naszych kursów odbywa się w różnych częściach Polski, według aktualnego zapotrzebowania rynku. Po zakończeniu współpracy dążymy do utrzymania kontaktu z naszymi kursantami, poprzez zaproszenia do udziału w seminariach, nowych kursach oraz recertyfikacji uprawnień.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa posiada ogromne doświadczenie w szkoleniu i certyfikowaniu personelu badawczego NDT. Początki naszej działalności dydaktycznej sięgają 1998 roku, kiedy to zorganizowaliśmy pierwszy kurs VT. Jego uczestnikami byli trzej inżynierowie, skierowani do nas bezpośrednio przez pracodawców. Obecnie, w takich kursach bierze udział ponad 2000 osób rocznie, a zakres zainteresowanych poszerzył się m.in. o studentów i techników spawalnictwa. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi kursanci otrzymali rzetelne wykształcenie w zakresie stosowanych metod i norm. Filarem sukcesu Instytutu jest jego kadra dydaktyczna. Wykładowcy, będący jednocześnie specjalistami w badaniach nieniszczących, od wielu lat współpracują z przemysłem oraz biorą czynny udział w modernizacji i usprawnianiu technik badawczych, czego dowodem są liczne publikacje naukowe oraz aktywna obecność na ogólnopolskich konferencjach i sympozjach. O naszej renomie świadczy również pozycja zajmowana na liście ośrodków szkoleniowych uznawanych przez firmę Olympus (jedna z siedmiu takich placówek na terenie Europy i czwarta w kolejności nadania uznania).


Ulotki:

 


Wybrane publikacje z zakresu badań nieniszczących autorstwa naszych ekspertów:

Artykuły

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Przegląd Spawalnictwa

Książki


Wybrane zagadnienia rozpatrywane przez naszych specjalistów w ramach prac badawczych:

 • Wpływ zmiennych niezależnych na jakość obrazu w radiografii cyfrowej na przykładzie detektora cyfrowego o rozdzielczości 100 μm - P. Irek - praca badawcza 2019 r.
 • Opracowanie i walidacja metodyki oceny wskazań w symultanicznych badaniach ultradźwiękowych PAUT i TOFD - K. Kaczmarek - praca badawcza 2019 r.
 • Badania ultradźwiękowe złączy materiałów różnorodnych - Ł. Rawicki - praca badawcza 2018 r.
 • Analiza możliwości zautomatyzowanych badań ultra-dźwiękowych technikami Phased Array i TOFD w zakresie wykrywania i interpretacji wskazań charakteryzujących się niską amplitudą sygnałów ultradźwiękowych - K. Kaczmarek - praca badawcza 2018 r.
 • Badania ultradźwiękowe złączy spawanych ze stali austenitycznych - Ł. Rawicki - praca badawcza 2017 r.

Nasi eksperci skonstruowali Urządzenie UKS z komorą próżniową do kontroli szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej. Wynalazek został nagrodzony złotymi medalami na targach w Paryżu i Poznaniu.

W ofercie Instytutu znajdują się również usługi Laboratorium Badań Nieniszczących, które są prowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS).