+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Uszczegółowienie zasad składania wniosków do ponownego wydania certyfikatów kompetencji personelu badań nieniszczących – NDT


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/


Dokumentami wydanymi  w procesie ponownej certyfikacji są certyfikat i umowa do certyfikatu. Dział "Ośrodek Certyfikacji" (IC) wystawia certyfikat w terminie do 6 tygodni po dostarczeniu przez kandydata pełnej wymaganej dokumentacji, po jej pozytywnej ocenie  oraz po podjętej decyzji o wydaniu certyfikatu, której data jest początkiem ważności certyfikacji.

Wymagana dokumentacja do ponownej certyfikacji, celem utrzymania ciągłości jej ważności, musi być złożona w ciągu 6 miesięcy przed upływem daty ważności certyfikatu. Przekroczenie ww. daty powoduje utratę ciągłości okresu ważności certyfikatu.

Zaleca się, aby wymaganą dokumentację złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed upływem ważności certyfikatu.

Decyzją Działu "Ośrodek Certyfikacji" (IC), w szczególnych przypadkach, kompletny wniosek o ponowne wydanie certyfikatu, może być również uwzględniony po jego złożeniu w terminie do 12  miesięcy po upływie ważności certyfikatu. Jednakże, w takim przypadku okres ważności certyfikacji nie obejmuje okresu od daty wygaśnięcia certyfikacji do daty ponownego wydania certyfikatu. Data zakończenia ważności certyfikacji pozostaje wówczas bez zmian.

Po przekroczeniu terminu złożenia wniosku wraz wymaganą dokumentacją o ponowną certyfikację po 5 latach (powyżej 12 miesięcy), posiadacz certyfikatu musi przystąpić do egzaminu recertyfikującego. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu recertyfikującego na nowy 5 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji o jego odnowieniu.

W przypadku  przekroczeniu terminu złożenia wniosku wraz wymaganą dokumentacją o recertyfikację po 10 latach (powyżej 12 miesięcy), posiadacz certyfikatu stopnia 1. i  2 musi przystąpić do egzaminów ogólnego, specjalistycznego i praktycznego, natomiast posiadacz certyfikatu stopnia 3. musi przystąpić do egzaminu w metodzie głównej na 3. stopień. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu  na nowy 5 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji o jego odnowieniu. Termin złożenia wniosku  do 12 miesięcy obejmuje również udział w egzaminie recertyfikacyjnym.